Sformułowanie dot. refundacji

Zapewniamy zwrot pieniędzy, jeśli…

Nie możesz skorzystać z Rezerwacji z jednego z poniższych powodów i dostarczyłeś wymagane dowody.

 • Choroba / uraz
 • Wcześniej istniejące schorzenie
 • Powikłania ciąży
 • Śmierć członka najbliższej rodziny
 • Awaria transportu publicznego
 • Awaria planowanego lotu
 • Awaria mechaniczna
 • Obowiązek zasiadania w ławie przysięgłych
 • Wezwanie sądowe
 • Sytuacja awaryjna w domu
 • Powołanie do sił zbrojnych i służb ratowniczych
 • Zła pogoda
 • Przeniesienie miejsca pracy
 • Kradzież biletów
 • Rządowy zakaz podróżowania
 • Zmiana terminów egzaminów

Możemy również rozważyć inne Nagłe Okoliczności wedle naszego wyłącznego uznania i udokumentowanie tych okoliczności może być konieczne.

Covid-19…

Pandemia Covid-19 skłoniła nas do rozważenia rozszerzenia naszych powodów dokonania refundacji. Możemy dokonać refundacji, jeśli nie możesz Uczestniczyć z następujących powodów:

 1. Ty lub ktoś z Twojego Gospodarstwa Domowego zaraził się Covid-19 w ciągu 14 dni bezpośrednio przed Rezerwacją; poparte dowodami pozytywnego wyniku testu.
 2. Hospitalizacja lub śmierć członka Twojej najbliższej rodziny z powodu Covid-19 w ciągu 28 dni bezpośrednio poprzedzających Rezerwację; poparte zaświadczeniem lekarskim/aktem zgonu.
 3. Istotna zmiana w stosunku do Twojego wcześniejszego stanu zdrowia w ciągu 14 dni bezpośrednio poprzedzających Rezerwację powoduje, że Lekarz odradza Ci udział z powodu ryzyka narażenia na Covid-19.

Refundacje nie zostaną dokonane, jeśli nie Weźmiesz udziału, ponieważ obawiasz się zarażenia Covid-19 lub poddajesz się kwarantannie bez pozytywnych wyników testu na Covid-19 lub gdy rezerwacja zostanie anulowana.

Te powody zwrotu kosztów są całkowicie uznaniowe i nie mogą być traktowane jako gwarancja zwrotu pieniędzy.

**Zapoznaj się z pełnymi warunkami poniżej, aby zrozumieć politykę refundacji i wszelkie wykluczone przyczyny wniosków o zwrot z powodu Covid-19.

Żądanie Refundacji

Twój wniosek o refundację i płatność będzie obsługiwany przez Zespół ds. refundacji, który pełni funkcję administratora Naszych Warunków refundacji.

Aby ubiegać się o Refundację, musisz wypełnić formularz wniosku o refundację tutaj, jak tylko dowiesz się, że nie możesz Skorzystać z Rezerwacji, i do 60 dni po dokonaniu Rezerwacji.

Jeśli Twoja Rezerwacja została anulowana lub przełożona, należy skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta w celu omówienia dostępnych opcji; dane kontaktowe znajdują się w potwierdzeniu Twojej Rezerwacji.

 

Ogólne warunki dot. Refundacji
 • Musisz poczynić wszelkie przygotowania niezbędne do przybycia na czas, aby skorzystać z Rezerwacji.
 • W momencie Rezerwacji nie możesz mieć żadnego powodu, który może prowadzić do żądania zwrotu pieniędzy.
 • Musisz podjąć wszelkie rozsądne środki ostrożności lub podjąć rozsądne alternatywne ustalenia, aby zapobiec żądaniu refundacji lub go ograniczyć.
 • Nie dokonamy refundacji w ramach tego procesu, jeśli istnieje prawo do odszkodowania od innego Płatnika, np. jeśli Twoja Rezerwacja zostanie anulowana lub przełożona.
 • Zostaniesz poproszony o dostarczenie dowodów na własny koszt oraz kopii potwierdzenia Rezerwacji.
 • Maksymalna kwota refundacji nie przekroczy całkowitej wartości Rezerwacji lub 5.000 GBP lub równowartości w innej walucie, na osobę.

 

Co będziemy refundować? Czego nie będziemy refundować Wymagane dowody
Choroba / Uraz oznacza Chorobę lub przypadkowe Obrażenie Twojego ciała lub ciała członka Twojej najbliższej rodziny.Zwrócimy również koszty zwolnienia Lekarskiego na podstawie ważnego Wniosku o refundację. ·       Zwolnienie lub Zaświadczenie lekarskie potwierdzające szczegóły choroby lub urazu, datę ich wystąpienia i potwierdzenie, że uniemożliwiły CiSkorzystanie z Rezerwacji. (Do zwrotu pieniędzy za zwolnienie lekarskie wymagany jest paragon)
Wcześniej istniejące Schorzenie oznacza schorzenie fizyczne lub psychiczne, o którym wiedziałeś w momencie dokonywania Rezerwacji, a które normalnie nie uniemożliwia Skorzystania z Rezerwacji.

 

·       W przypadku, gdy wytyczne dotyczące Twojego wcześniej występującego schorzenia zwykle uniemożliwiłyby Ci Skorzystanie z Rezerwacji. ·       Zwolnienie lub Zaświadczenie lekarskie datowane przed datą Rezerwacji. (Do zwrotu pieniędzy za zwolnienie lekarskie wymagany jest paragon)
Powikłanie ciąży oznacza powikłanie, którego nie byłaś świadoma w momencie dokonywania Rezerwacji i z powodu którego nie możesz Skorzystać z Rezerwacji.

 

·       Prawidłowa ciąża.

 

·       Zwolnienie lub Zaświadczenie lekarskie datowane przed datą Rezerwacji. (Do zwrotu pieniędzy za zwolnienie lekarskie wymagany jest paragon)
Śmierć

oznacza Twoją śmierć w dowolnym momencie przed Rezerwacją lub śmierć członka Najbliższej rodzinylub dowolnej osoby (osób) z Grupie, która miała z Tobą Uczestniczyć w wydarzeniu, do 4 tygodni przed datą Rezerwacji.

·       Akt zgonu.

 

Awaria transportu publicznego oznacza nieoczekiwane zakłócenia lub awarię sieci transportu publicznego, o których nie mógłbyś wiedzieć w dniu lub przed datą Rezerwacji. ·       Jeśli dojdzie do awarii jakiegokolwiek transportu publicznego. ·       Kopia zawiadomienia o awarii lub zakłóceniu komunikacji publicznej. (Zwykle można ją uzyskać ze strony internetowej firmy transportowej).
Awaria zaplanowanego lotuoznacza odwołanie lotu (lotów), o czym nie wiedziałeś przed datą Rezerwacji, co uniemożliwia Ci Skorzystanie ze swojej Rezerwacji. ·       Jeśli Twój lot jest TwojąRezerwacją i został odwołany lub przełożony, a Ty masz prawo do odszkodowania od Linii Lotniczej lub innego Płatnika.

·       Jeśli zdawałeś sobie sprawę z zakłócenia przed datą Rezerwacjii nie dokonałeś rozsądnych, odpowiednich, alternatywnych ustaleń dotyczących podróży.

·       W przypadku upadłości finansowej jakiegokolwiek przewoźnika.

·       Jeżeli cel lub powód, dla którego zarezerwowałeś Swój lot w celu Uczestnictwa, uległ zmianie lub został odwołany.

·       Kopia Twojego biletu lotniczego i powiadomienie o odwołaniu od linii lotniczej.
Awaria mechanicznaoznacza awarię mechaniczną, wypadek, pożar lub kradzież pojazdu zabierającego Cię do Rezerwacji w ciągu 24 godzin poprzedzających Rezerwację. ·       Jeśli nie dałeś sobie wystarczającej ilości czasu na podróż w celu skorzystania z Rezerwacji.

·       Jeśli nie dokonałeś rozsądnych alternatywnych ustaleń dotyczących Skorzystania z Rezerwacji.

·       Awaria – Kopia Twojegozgłoszenia awarii.

·       Numer zdarzenia lub raportu policyjnego lub raportu odpowiedniego organu ruchu drogowego.

Obowiązek zasiadania w ławie przysięgłych

wezwanie Cię do uczestnictwa w posiedzeniu ławy przysięgłych w terminie Rezerwacji, o czym nie wiedziałeś w momencie dokonywania Rezerwacji.

·       Kopia listu wymagającego obecności na ławie przysięgłych.
Wezwanie sądowe oznacza, że ​​zostałeś wezwany do stawienia się w charakterze świadka w postępowaniu sądowym w dniu Rezerwacji, o czym nie wiedziałeśdokonując Rezerwacji. ·       Jakiekolwiek wezwanie do sądu, w którym zostałeś wymieniony jako Oskarżony w Postępowaniu karnym lub w którym jesteś przedmiotem Postępowania karnego. ·       Kopia wezwania do sądu.
Nagły wypadek w domu oznacza włamanie, pożar, złośliwe uszkodzenie lub powódź w Twojej prywatnej rezydencji do 48 godzin bezpośrednio przed terminem Rezerwacji, i o którym nie wiedziałeś o czasie dokonywania Rezerwacji. ·       Włamanie, powódź, złośliwe uszkodzenie – policyjny numer referencyjny lub dowód zgłoszenia roszczenia do firmy ubezpieczeniowej, w której ubezpieczyłeśswój dom.

·       Pożar – raport ze straży pożarnej i/lub policji.

Powołanie do Sił zbrojnych i Służb ratowniczychoznacza, że ​​jako członek Siłzbrojnych, Rezerwowych siłzbrojnych lub Służb ratunkowych jesteśpowołany do pracy w dniu Rezerwacji lub wysłany za granicę i nie możesz skorzystać z Rezerwacji. ·       Miałeś świadomość przyszłej pracy lub miałeś zaplanowaną pracę w dniu Rezerwacji, przed dokonaniem Rezerwacji.

·       Złożyłeś bezskuteczną prośbę o urlop wypoczynkowy w dniu Rezerwacji.

·       Notatka od Twojegodowódcy lub bezpośredniego przełożonego potwierdzająca wezwanie do pracy lub na dyżur i że nie był to Twój pierwotny harmonogram.
Zła pogoda oznacza pogodę, z powodu której agencja rządowa wydała ostrzeżenie przed podjęciem podróży, co całkowicie uniemożliwia skorzystanie z rezerwacji. ·       Zła pogoda bez ostrzeżeń agencji rządowej przed podjęciem podróży. ·       Kopia ostrzeżenia dot. podróży z agencji rządowej.

·       Potwierdzenie zamknięcia konkretnych tras.

Przeniesienie miejsca pracyoznacza wymóg przeniesienia adresu, nałożony na Ciebieprzez Twojego pracodawcę, nieznane Ci w dniu Rezerwacji. Przeniesienie może być tymczasowe lub trwałe i musi być oddalone o ponad 100 mil od Twojegoadresu zamieszkania w dniu Rezerwacji. ·       Udział w spotkaniach biznesowych i podróżach służbowych.

·       Tymczasowe przeniesienie do pracy musi trwać co najmniej 3 miesiące.

·       List od Twojego obecnego pracodawcy potwierdzający przeniesienie.
Kradzież biletu (biletów)oznacza fizyczną kradzież biletu na Rezerwację na 24 godziny przed Rezerwacją, i biletu tego nie można wymienić. ·       W przypadku, gdy bilety można wymienić przed Rezerwacją lub w dniu. ·       Raport policyjny lub raport z numerem przestępstwa, potwierdzający kradzież.

·       E-mail od agenta. Który dokonał rezerwacjipotwierdzający, że nie mogą wymienić/ponownie wystawić biletów.

Rządowy zakaz podróżowania

oznacza, że ​​nie możesz Skorzystać z Rezerwacji z powodu zakazu podróżowania wydanego przez rząd kraju, w którym mieszkasz lub przez kraj, do którego podróżujesz, w ciągu 7 dni poprzedzających rezerwacj

 

·       W przypadku, gdy Twój rząd wydał zalecenie lub ostrzeżenie dotyczące podróży, ale nie wydał zakazu wyjazdu do kraju, którego dotyczy Rezerwacja.

·       W przypadku, gdy Twój rząd wydał lub zastosował wewnętrzny zakaz podróżowania w odniesieniu do obszaru, miasta, miasta lub stanu w Twoim kraju, którego dotyczy Rezerwacja.

·       W przypadku, gdy dokonałeś Rezerwacji po tym, jak rządowy zakaz podróżowania już obowiązywał.

·       Jeżeli w momencie dokonywania Rezerwacji jakikolwiek organ lub agencja krajowa lub międzynarodowa nałożyła lub wydała zakaz podróżowania, doradztwo, ostrzeżenie lub ograniczenie przemieszczania się osób z powodu wybuchu choroby zakaźnej, która uniemożliwia skorzystanie z Rezerwacji.

·       Jeśli Twoja wiza nie została wydana lub Twoje podanie o wizę zostało odrzucone.

·       Jeśli Twoja rezerwacja jest anulowana lub przełożona i masz prawo do zwrotu pieniędzy, kredytu lub vouchera od innego Płatnika.

·       Jeśli Twoja Rezerwacja jest odłożona lub przełożona, chyba że możesz udowodnić, że masz powód nieobecności w zmienionym terminie, co podlega zwrotowi zgodnie z niniejszymi warunkami.

·       Dowód ze strony internetowej rządu Twojego kraju, potwierdzający zakaz podróżowania do kraju lub obszaru, którego dotyczy Rezerwacja.
Zmiana terminów egzaminów

oznacza nieprzewidzianą zmianę daty egzaminu w ramach kursu, na który jesteś zarejestrowany, na dzień (dni) Rezerwacji.

·       W przypadku, gdy wcześniej nie zdałeś egzaminu i musiałeś ponownie do niego przystąpić. ·       Kopia zawiadomienia komisji egzaminacyjnej, szkoły, uczelni, uczelni potwierdzającej zmianę terminu.
Nadzwyczajne okolicznościoznaczają nieprzewidziane okoliczności całkowicie poza Twoją kontrolą i bez Twojejwiny. Decyzja o zwrocie środków zależy wyłącznie od naszego Zespołu ds. refundacji. Rozważymy te okoliczności i nie będziemy w żaden sposób zobowiązani do refundacji. ·       Wszystko, co nasz Zespół ds. refundacji bierze pod uwagę i nie znajduje się na niniejszej liście ważnych powodów do refundacji. ·       Wszelkie dowody wymagane przez nasz Zespół ds. refundacji w celu zweryfikowania nagłych okoliczności.

 

Konkretne powody, dla których refundacja nie będzie możliwa:

Nie dokonujemy refundacji kosztów Rezerwacji na podstawie niemożliwości Uczestniczenia bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z:

 • chorobą zakaźną, prowadzącą do kwarantanny lub ograniczenia swobody przemieszczania się, włączając COVID-19;
 • rzeczywistych lub domniemanych: wojny, działań wojennych, zamieszek społecznych itp.; uwięzienia, repatriacji, deportacji itp.; trujących materiałów biologicznych, radioaktywności itp.; ataków cybernetycznych; zajęcia majątku państwowego itp.;
 • nieprzestrzegania jakiegokolwiek prawa;
 • wszelkich rezerwacje dokonanych z Wysp Cooka, Kuby, Strefy Gazy, Iranu, Korei Północnej, Nigerii lub Syrii;
 • w przypadku narażenia na jakąkolwiek sankcję, zakaz lub ograniczenie na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub sankcji handlowych lub gospodarczych, przepisów ustawowych i wykonawczych Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 • po upływie 18 miesięcy od daty pierwotnej rezerwacji do zakończenia zdarzenia będącego przedmiotem transakcji.

 

 

Definicje

Następujące słowa lub wyrażenia mają znaczenie przedstawione poniżej, gdziekolwiek występują w tym dokumencie pogrubioną czcionką.

My/Nas/Nasze – jesteśmy agentem, u którego dokonałeś Rezerwacji.
Ty/Twój/Ty sam – osoba, która dokonała u Nas Rezerwacji samodzielnie lub jako część grupy.
Siły zbrojne – służba morska, piechota morska, armia lub siły powietrzne.
Korzystać – partycypować, brać udział, uczestniczyć, używać lub być obecnym na.
Rezerwacja – wcześniej zaplanowane i wcześniej zarezerwowana(e) usługa(i)/zdarzenie(a)/lot(y)/bilet(y), na które dokonałeś u Nas transakcji.
Choroba zakaźna – oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona bezpośrednio lub pośrednio z zakażonej osoby lub gatunku na podatnego żywiciela.
Doktor – wykwalifikowany lekarz zarejestrowany i licencjonowany przez uznaną organizację zawodową. Lekarzem nie możesz być Ty ani członek Twojej rodziny.
Służby ratunkowe – policja, straż pożarna i ratownictwo lub inne służby ratownicze.
Najbliższa rodzinaTwój mąż, żona, partner, partner, rodzic, dziecko, brat, siostra, babcia lub dziadek.
Bezpośrednie gospodarstwo domowe – jakakolwiek osoba, członek rodziny lub inna osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym co Ty (wymagane będą dowody, w tym wyciąg bankowy, komunikat rządowy lub rachunek za media datowane w ciagu 2 miesięcy przed Rezerwacją).
Płatnik – każda organizacja lub organ, prawnie zobowiązany do zapłaty odszkodowania za niewykonanie usługi, wobec której masz prawo do zwrotu pieniędzy.
Zespół ds. refundacji – nasz zespół administracyjny, który działa w Naszym imieniu jako administrator wszystkich wniosków o refundację zgodnie z naszymi Warunkami refundacji.

 

WAŻNE Wszelkie tłumaczenia niniejszego dokumentu z języka angielskiego służą wyłącznie jako pomoc i informacje. W przypadku Wniosku o refundację, podstawą do rozliczenia będzie angielska wersja językowa.

Wszystkie aspekty tego dokumentu podlegają prawu angielskiemu i jurysdykcji sądów angielskich.

To nie jest polisa ubezpieczeniowa. Rezerwacja podlegająca refundacji jest opcjonalnym rozszerzeniem naszych standardowych warunków sprzedaży i handlu i zapewnia prawo do refundacji w określonych okolicznościach opisanych w niniejszym dokumencie.

v3.7.3 extended