ÅTERBETALNINGSVILLKOR

Vi tillhandahåller återbetalning om…

Du inte kan delta i bokningen på grund av något av följande skäl nedan, som också måste kunna bevisas.

 • Sjukdom / Skada
 • Befintligt medicinskt tillstånd
 • Graviditetsrelaterade komplikationer
 • Dödsfall i familjen
 • Underlåtenhet av kollektivtrafik
 • Schemalagd flygbolagssvikt
 • Mekaniskt haveri
 • Juryplikt
 • Kallelse till domstol
 • Nödsituation i hemmet
 • Kallelse från Försvarsmakten eller Räddningstjänsten
 • Olämpligt väder
 • Jobbrelaterad flytt
 • Stulna biljetter
 • Reseförbud från regeringen
 • Ändringar i tentamenstillfällen

Vi kan också komma att överväga andra nödsituationer efter vårt eget gottfinnande och du kan behöva bevisa dessa omständigheter.

Covid-19…

Covid-19-pandemin har fått oss att överväga att utvidga våra skäl till återbetalning. Vi kan komma att återbetala dig om du inte kan delta på grund av att:

 1. Du eller någon i ditt omedelbara hushåll har smittats av Covid-19 inom de senaste 14 dagarna omedelbart före bokningen; mot uppvisande av bevis på ett positivt testresultat.
 2. Sjukhusvistelse, eller död, av nära familjemedlem på grund av Covid-19, inom 28 dagar närmast före bokningen;mot uppvisande av ett medicinskt intyg/dödsattest.
 3. En betydande förändring av ditt tidigare medicinska tillstånd inom de närmaste 14 dagarna omedelbart före bokningen, vilket resulterar i att en läkare rekommenderar att du inte deltar på grund av risken för exponering för Covid-19.

Återbetalningar utfärdas inte i fall där du inte deltar eftersom du är orolig för att smittas av Covid-19 eller i fall där du självisolerar dig utan ett positivt Covid-19-test, eller där bokningen avbryts.

Dessa skäl för återbetalning betraktas på helt diskretionär basis och ska inte tas som garanti för återbetalning.

** Se de fullständiga villkoren nedan för att förstå återbetalningspolicyn och alla uteslutna skäl för Covid-19-relaterade ansökningar om återbetalning.

Begär återbetalning

Din begäran om återbetalning och betalning kommer att handläggas av  återbetalningsteamet som administrerarvåra återbetalningsvillkor.

För att ansöka om återbetalning måste du slutföra formuläret för att begära återbetalning  här så fort du fått vetskap om att du inte kommer att kunna delta i bokningen och upp till 60 dagar efter Bokningen.

Om din bokning ställs in eller senareläggs bör du kontakta vårt kundserviceteam för att diskutera dina alternativ – titta på din bokningsbekräftelse för kontaktinformation.

 

Allmänna villkor för återbetalning
 • Vi återbetalar inte för uteblivande vid en bokning som direkt eller indirekt har att göra med smittsam sjukdom, däribland Covid-19.
 • Du måste se till att anlända i tid för att delta i bokningen.
 • Du får inte vara medveten om eventuella skäl som kan leda till att du kan komma att begära återbetalning under tiden du bokar.
 • Du måste vidta alla möjliga åtgärder eller arrangera möjliga alternativ för att förhindra en ansökan om återbetalning.
 • Vi kommer inte att godkänna en återbetalning om där redan finns en process där du har rätt till kompensation från en annan betalande partex. om din bokning ställs in eller senareläggs.
 • Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla underlag på din egen bekostnad samt en kopia avbokningsbekräftelsen.
 • Maximalt återbetalningsvärde per person överstiger inte bokningens totala värde eller £ 5 000 GBP eller annan likvärdig valuta.

 

Vad återbetalar vi? Vad återbetalar vi inte? Krävda bevis
Sjukdom / Skada

innebär sjukdom eller skadatill följd av olyckshändelse gällande dig själv eller nära familjemedlemmar. Vi kommer även att ersätta omkostnader för sjukintygvid godkänd återbetalningsbegäran.

●      Läkarintyg eller medicinskt intyg som bekräftar detaljerna om sjukdomen eller skadan, datumet då det inträffade och att det hindrade dig från att delta i bokningen (kvitto krävs för återbetalning för sjukintyg).
Befintligt medicinskt tillstånd

innebär ett fysiskt eller psykiskt hälsotillstånd som duvar medveten om under bokningstillfället, men som inte vanligtvis skulle hindra dig från att delta i bokningen.

●      När rekommendationerna för dittbefintliga medicinska tillstånd vanligtvis skulle hindra dig från att delta i bokningen. ●      Läkarintyg eller medicinskt intyg daterat före datumet för bokningen (kvitto krävs för återbetalning för läkarintyg)
Graviditetsrelaterade komplikationer

innebär komplikationer runt graviditet som du inte var medveten om under bokningstillfället och som resulterar i att du inte kommer att kunna delta i bokningen.

●      Normal graviditet. ●      Läkarintyg eller medicinskt intyg daterat före datumet för bokningen (kvitto krävs för återbetalning för läkarintyg)
Dödsfall

innebär ditt, någon ur gruppen som skulle ha medverkat i din bokningeller en nära familjemedlems dödsfall upp till 4 veckor innan datumet bokningen ska äga rum.

●      En dödsattest.
Underlåtenhet av kollektivtrafik

innebär oväntade störningar eller misslyckanden i kollektivtrafiknätet som du inte kunde ha varit medveten om på eller före bokningsdatumet.

●      Om underlåtelsen i kollektivtrafiken beror på ekonomiska problem. ●      En kopia av meddelandet om misslyckande eller störning av kollektivtrafiken (detta kan normalt erhållas från transportföretagets webbplats).
Schemalagd flygbolagssvikt

innebär en inställd flight vars status du inte var medveten om innan bokningsdatumetoch som förhindrar dig att delta i bokningen.

●      Om din flight är din bokning och den ställs in eller skjuts upp, och du har rätt till kompensation från flygbolaget eller från en annan betalande part.

●      Om du var medveten om störningen före bokningsdatumetoch inte gjorde lämpliga alternativa researrangemang.

●      Om underlåtelsen i flygtrafiken beror på ekonomiska problem.

●      Om ändamålet eller orsaken till att du bokade din flight för att kunna delta har ändrats eller avbrutits.

●      En kopia av dinflygbiljett och ett meddelande om avbokning från flygbolaget.
Mekaniskt haveri

innebär ett mekaniskt haveri, olycka, brand eller stöld av fordonet inom 24 timmar innan bokningen som skulle ämnat ta dig till bokningen.

●      Om du inte avvarat tillräckligt med tid för att ta dig till bokningen i tid.

●      Om du inte vidtagit rimliga alternativa åtgärder för att kunna delta i bokningen.

●      Haveri – En kopia av noteringen från samtalet till assistancekåren.

●      Ett incidentnummer eller rapport från polisen eller relevant trafikmyndighet.

Juryplikt

innebär en kallelse för dig att delta juryplikt under dagen din bokning ska äga rum och som du inte varit medveten om vid bokningstillfället.

 

●      En kopia av brevet där juryplikt krävs.
Kallelse till domstol

innebär att du kallas som vittne i domstolsförfaranden på bokningsdagen och som du inte varit medveten om vid bokningstillfället.

●      Vid kallelse till domstol där du är en namngiven svarande i brottmål eller där du är föremål för straffrättsliga förfaranden. ●      En kopia av domstolskallelsen.
Nödsituation i hemmet

innebär ett inbrott, brand, skadegörelse eller översvämning i din privata bostad upp till 48 timmar omedelbart före bokningen, och som du inte varit medveten om vid bokningstillfället.

●      Inbrott, brand, skadegörelse – Ett polisreferensnummer eller bevis från inlämnande av ett fordran till ditt hemförsäkringsbolag.

●      Brand – En rapport från brandkåren och/eller polisen.

Kallelse från Försvarsmakten eller Räddningstjänsten

betyder att du som medlem av de väpnade styrkorna, försvarsmaktens operativa reserv eller räddningstjänsten kallas för att arbeta på bokningsdatumet eller är utstationerad utomlands och inte kan delta i bokningen.

●      Om du före bokningen var medveten om kallelsen eller hade planerat att arbeta på bokningsdatumet.

●      Om du blivit nekad årlig ledighet för bokningsdatumet.

●      En anteckning från dinbefälhavare eller linjechef för att bekräfta kallelse till arbete eller tjänst och att detta inte var ditt ursprungliga schema.
Olämpligt väder

innebär väder som en myndighet har utfärdat varningar om att inte resa vilket helt hindrar dig från att delta i bokningen.

●      Olämpligt väder utan myndighetsutfärdade varningar som avråder dig från att resa. ●      En kopia av resevarningen från myndigheten.

●      Bekräftelse av relevant resvägar som avstängts.

Jobbrelaterad flytt

innebär ett behov från dinarbetsgivare för dig att byta adress och som du inte varit medveten om på eller före bokningsdatumet. Flytten kan vara tillfällig eller permanent och måste vara längre bort än 100 miles från din hemadress underbokningsdatumet.

●      Närvaro vid affärsmöten eller affärsresor.

●      Den tillfälliga jobbrelaterade flytten måste vara för en period på minst 3 månader.

●      Ett bekräftelsebrev angående flytten från din nuvarande arbetsgivare.
Stulna biljetter

innebär stöld a fysiska icke-ersättningsbara bokningsbiljetter 24 timmar före bokningen.

●      Biljetter som kan ersättas före bokningen eller samma dag. ●      En polisrapport eller brottsnummer för att bekräfta stölden.

●      Ett email från bokningsagenten som bekräftar att de inte kan ersätta eller utfärda nya biljetter.

Reseförbud från regeringen

innebär att du inte kan medverka i bokningen på grund av ett offentligt reseförbud utfärdat antingen av regeringen i ditt bosättningsland eller av det land du reser till under de sju dagarna före bokningen.

●      När din regering har utfärdat en reserådgivning eller varning men där det inte råder ett förbud att åka till det land där bokningen är belägen.

●      När din regering har utfärdat ett internt reseförbud eller lockdown som påverkar området, staden eller staten i ditt land där bokningen är belägen.

●      Om du gjorde bokningen efter regeringens reseförbud var redan trätt i kraft.

●      Om något nationellt eller internationellt organ eller byrå har infört eller utfärdat ett reseförbud, rådgivning, varning eller begränsning av människors rörelse på grund av utbrottet av en överförbar sjukdom som hindrar dig från att delta i din bokning.

●      Om ditt visum inte har erhållits eller har fått avslag.

●      Om din bokning ställs in eller skjuts upp och du har rätt till återbetalning, kredit eller kupong från en annan betalande part.

●      Om din bokning skjutits upp eller ombokats, såvida du inte kan bevisa att du har en anledning att inte delta på det omplanerade datumet som skulle återbetalas enligt dessa villkor.

●      Bevis från din nationella regeringswebbplats som bekräftar reseförbudet till det land eller område där bokningen är belägen.
Ändringar i tentamenstillfällen

betyder den oförutsedda förändringen av datumet för en tentamen för en kurs där du är registrerad under bokningsdagen.

●      När du fått underkänt på tidigare tentamen och gör omtenta. ●      En kopia av ett meddelande från tentamensansvarig, skola, högskola, universitet som bekräftar datumändringen.
Nödsituationer 

innebär en oförutsedd omständighet helt utanför din kontroll och som inte är ditt fel. Beslutet att återbetala eller inte bedöms helt och hållet av vårt återbetalningsteam. Vi kommer att ta dessa omständigheter i beaktelse och har ingen som helst skyldighet att erbjuda ersättning.

●      Allt som vårt återbetalningsteam inte anser är avsett att inkluderas i denna lista med giltiga skäl för återbetalning. ●      Alla bevis som begärs av vårt återbetalningsteam för att verifiera nödsituationen.

 

Särskilda skäl där återbetalningar inte kommer att tillhandahållas:

Vi återbetalar inte för uteblivande vid en bokning som direkt eller indirekt har att göra med:

 • smittsam sjukdom som kan leda till karantän eller restriktioner vad gäller att vistas i folksamlingar, däribland Covid-19;
 • faktiska eller uppfattade: krig, fientligheter, civilt uppror etc; fängelse, återsändande, deportering etc; giftiga biologiska material, radioaktivitet, etc; cyberattack; statligt beslag av fastigheter, etc;
 • underlåtenhet att följa lagen;
 • bokningar som kommer från Cooköarna, Kuba, Gazaremsan, Iran, Nordkorea, Nigeria eller Syrien;
 • vid utsättning för sanktion, förbud eller begränsning enligt FN:s resolutioner eller handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller förordningar från Europeiska unionen, Storbritannien eller Amerikas förenta stater;
 • om det överstiger 18 månader från det datum som ursprungligen bokades till slutet av den transakterade händelsen.

 

Definitioner

Följande fetstilta ord eller fraser har den betydelse som visas nedan, oavsett var de visas i det här dokumentet.

Vi/Vårt/OssDu har gjort bokningen med oss som bokningsagent.
Du/Ditt/Dig – En person som har gjort en bokning med oss antingen ensam eller som en del av en grupp.
Försvarsmakten – sjöfartstjänsten, flottor, armén eller flygvapnet.
Medverka – delta i, närvara i, medverka eller vara delaktig i.
BokningDin förplanerade och förbokade tjänst/händels/flight/biljett/transaktion hos oss.
Överförbar sjukdom – innebär sjukdom som kan överföras från en infekterad person eller art till en mottaglig värd, antingen direkt eller indirekt.
Doktor – En kvalificerad läkare som är registrerad och licensierad hos ett erkänt yrkesorgan. En läkare kan inte vara du eller en familjemedlem.
Akuttjänster – Polis, brand- och räddningstjänst eller andra akuttjänster.
Nära familjDin make, fru, partner, civila partner, förälder, barn, bror, syster, far- eller morföräldrar.
Hushållsmedlemmar – varje person, familj eller liknande som bor i samma hushåll som du (bevis kommer avkrävas inklusive ett kontoutdrag, någon myndighets-kommunikation eller en elräkning som daterar sig högst två månader före bokningen).
Betalande part – Samtliga organisationer eller organ som har ett juridiskt ansvar för att betala ersättning för misslyckandet av tjänsten, mot vilken du har rätt till återbetalning.
Återbetalningsteamet – Vårt administrativa lag som står som för vår administrering av återbetalningar utefter våra återbetalningsvillkor.

 

VIKTIGT Alla översättningar av detta dokument från Engelska till andra språk är enbart för assistans- och informationssyften. Den engelska versionen kommer att användas som bas för uppgörelse vid ansökan om återbetalning.

Samtliga aspekter av detta dokument är underkastade engelsk lag och behörighet för de engelska domstolarna.

Detta är inte en försäkringspolicy. En återbetalningsbar bokning är en valfri utvidgning av våra standardvillkor för försäljning och handel, och den ger rätt till återbetalning under vissa definierade omständigheter som beskrivits i detta dokument.

v3.8 Extended