คำเกี่ยวกับการคืนเงิน

เราจะทำการคืนเงินให้ในกรณีที่…

คุณ ไม่สามารถ เข้าใช้บริการ ใน การจอง เนื่องจากสาเหตุที่ระบุไว้ที่ด้านล่างโดยที่คุณได้มอบหลักฐานตามที่จำเป็น

 • อาการป่วย / บาดเจ็บ
 • อาการทางการแพทย์ที่เป็นอยู่แล้ว
 • ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์
 • การเสียชีวิตในครอบครัว
 • ความผิดพลาดของระบบขนส่งสาธารณะ
 • ความผิดพลาดของตารางบินของสายการบิน
 • ความผิดพลาดของการทำงานของเครื่องยนต์
 • การปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกขุน
 • การปฏิบัติตามหมายเรียกศาล
 • กรณีฉุกเฉินในครัวเรือน
 • การเรียกเข้าประจำการกองกำลังและหน่วยงานบริการฉุกเฉิน
 • สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
 • การย้ายที่ทำงาน
 • การถูกขโมยตั๋ว
 • การห้ามการเดินทางโดยรัฐบาล
 • การเปลี่ยนวันสอบ

นอกจากนี้เราอาจพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ โดยใช้ดุลยพินิจของเราเองและคุณอาจจำเป็นต้องแสดงหลักฐานของสถานการณ์ดังกล่าว

 

การร้องขอการคืนเงิน

การขอคืนเงินของคุณและการชำระเงินจะถูกจัดการโดยทีมงานบริหารการคืนเงินซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเงื่อนไขสำหรับการคืนเงิน

ในการร้องรับเงินคืนคุณต้องทำการกรอกแบบฟอร์มขอคืนเงิน ที่นี่ ทันทีที่คุณทราบว่าคุณจะไม่สามารถเข้าใช้บริการที่จองไว้ได้ และต้องทำภายใน 60 วันหลังจากการจอง

หากการจองของคุณถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป คุณควรทำการติดต่อทีมงานให้บริการลูกค้าของเราเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ ของคุณ ขอให้ดูข้อมูลยืนยันการจองของคุณเพื่อรับรายละเอียดเพื่อทำการติดต่อ

 

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการคืนเงิน

 • คุณต้องทำการเตรียมการเพื่อให้มาถึงทันเวลาเพื่อเข้าใช้บริการที่ได้จองไว้
 • ในขณะที่กระทำการจองคุณจะต้องไม่ได้ตระหนักว่ามีสาเหตุผลใดที่อาจนำไปสู่การขอคืนเงินได้
 • คุณจำต้องใช้ความระมัดระวังตามความเหมาะสมหรือใช้ทางเลือกอื่นตามสมควรเพื่อป้องกันหรือลดการร้องขอให้คืนเงิน
 • เราจะไม่ทำการให้เงินคืนผ่านกระบวนการนี้ในกรณีที่มีสิทธิสามารถได้รับการชดเชยจากผู้จ่ายเงินคืนรายอื่นได้ เช่น หากการจองของคุณถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป
 • คุณจะต้องแสดงหลักฐานประกอบโดยต้องออกค่าใช้จ่ายเอง และให้สำเนายืนยันการจอง
 • จำนวนเงินคืนสูงสุดจะไม่เกินมูลค่ารวมของการจองหรือ 5,000 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อคนหรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น

 

เราจะคืนเงินจำนวนใดบ้าง? เราจะไม่ทำการคืนเงินจำนวนใดบ้าง? หลักฐานที่ต้องใช้
อาการป่วย / บาดเจ็บ

หมายถึงอาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่เกิดกับคุณหรือสมาชิกของครอบครัวของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ เราจะทำการคืนเงินค่าใช้จ่ายสำหรับใบรับรองแพทย์เมื่อใบร้องขอคืนเงินสามารถใช้งานได้

·       ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองแพทย์ที่ยืนยันรายละเอียดของการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ วันที่เกิดเหตุ และระบุว่าเป็นการทำไม่ให้คุณสามารถเข้าใช้บริการตามที่จองไว้ (ใบเสร็จรับเงินอันจำเป็นเพื่อรับเงินคืนสำหรับใบรับรองแพทย์)
อาการทางการแพทย์ที่มีอยู่ก่อนหน้า

หมายถึงสภาวะสุขภาพทางร่างกายหรือจิตใจที่คุณได้ตะหนักถึงในขณะที่คุณได้ทำการจองซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ได้ทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้บริการตามที่ทำการจองไว้ได้

·       ในกรณีที่แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ที่คุณทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้บริการตามที่จองไว้ได้ ·       ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองแพทย์ที่ลงวันที่ก่อนวันที่ทำการจอง (ใบเสร็จรับเงินอันจำเป็นเพื่อรับเงินคืนสำหรับใบรับรองแพทย์)
ภาวะเแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์

หมายถึงภาวะเแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์โดยที่คุณไม่ได้ทราบในขณะที่ได้ทำการจองและทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้บริการตามที่จองไว้ได้

 

·      การตั้งครรภ์ตามปกติ

 

·      ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองแพทย์ที่ลงวันที่ก่อนวันที่ทำการจอง (ใบเสร็จรับเงินอันจำเป็นเพื่อรับเงินคืนสำหรับใบรับรองแพทย์)

 

Death

การเสียชีวิต

หมายถึงการเสียชีวิตของคุณหรือสมาชิกในครอบครัวตลอดเวลาก่อนที่เวลาที่จองไว้ หรือการเสียชีวิตของบุคคลใดในกลุ่มที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับคุณโดยไม่เกินกว่า 4 สัปดาห์ก่อนวันที่จองไว้

·       ใบมรณบัตร
ความผิดพลาดในระบบขนส่งสาธารณะ

ความผิดพลาดหมายถึงการหยุดชะงักโดยไม่ได้มีการคาดคิดหรือเกิดความล้มเหลวของเครือข่ายการขนส่งสาธารณะซึ่งคุณไม่ได้รับทราบในหรือก่อนวันที่จองโดยมีความสมเหตุสมผล

·       หากเกิดความล้มเหลวทางการเงินของระบบขนส่งสาธารณะ ·       สำเนาการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความขัดข้องหรือการหยุดชะงักของระบบขนส่งสาธารณะ (ทั่วไปแล้วจะสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของบริษัทขนส่ง)
ความผิดพลาดของตารางบินของสายการบิน

หมายถึงการยกเลิกเที่ยวบินโดยที่คุณไม่ได้ทราบก่อนวันที่ได้จองไว้ ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้บริการที่คุณได้จองไว้

·       หากเที่ยวบินของคุณเป็นการจองโดยตัวคุณเองและได้ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป และคุณมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยจากสายการบินหรือผู้ชำระเงินคืนรายอื่น

·       หากคุณทราบว่าจะมีการหยุดชะงักก่อนวันที่จองและไม่ได้ทำการเตรียมการเดินทางอื่นที่เหมาะสมโดยมีความสมเหตุสมผล

·       หากเกิดความล้มเหลวทางการเงินของผู้ให้บริการขนส่ง

·       หากวัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่คุณได้ทำการจองเที่ยวบินของคุณเพื่อเข้าใช้บริการได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิก

·       สำเนาตั๋วสายการบินของคุณและหนังสือแจ้งการยกเลิกจากสายการบิน
ความผิดพลาดของการทำงานของเครื่องยนต์

หมายถึงใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาที่จองไว้ได้เกิดความผิดพลาดของการทำงานของเครื่องยนต์ อุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือการโจรกรรมยานพาหนะที่จะพาคุณไปใช้บริการที่ได้จองไว้

·       หากคุณไม่ได้เผื่อเวลาไว้ให้พอสำหรับการเดินทางไปใช้บริการที่ได้จองไว้

·       หากคุณไม่ได้เตรียมทางเลือกเพื่อสามารถเข้าใช้บริการการจองได้โดยใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผล

·       เครื่องยนต์เสีย – สำเนาบันทึกการเรียกใช้บริการจากบริการให้ความช่วยเหลือของคุณ

·       หมายเลขประจำเหตุหรือบันทึกของตำรวจหรือหน่วยงานทางจราจรที่เกี่ยวข้อง

การปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกขุน

หมายถึงหมายเรียกตัวคุณให้เข้าร่วมการปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกขุนในวันที่ได้ทำการจองซึ่งคุณไม่ได้ทราบในขณะที่ทำการจอง

·       สำเนาจดหมายเรียกให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกขุน
หมายเรียกจากศาล

หมายถึงคุณถูกเรียกให้ไปปรากฏตัวเป็นพยานในการพิจารณาคดีที่ศาลในวันที่ได้ทำการจองซึ่งคุณไม่ได้ทราบขณะที่ได้ทำการจอง

·       หมายเรียกศาลใดที่คุณมีชื่อเป็นจำเลยในการดำเนินคดีอาญาหรือในที่ที่คุณกำลังถูกดำเนินคดีอาญา ·       สำเนาหมายเรียกจากศาล
กรณีฉุกเฉินในครัวเรือน

หมายถึงการลักทรัพย์ ไฟไหม้ ความเสียหายอันเป็นอันตรายหรือน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่ที่พักส่วนตัวของคุณในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนที่ได้จองไว้ โดยคุณไม่ได้รู้เมื่อทำการจอง

·       การลักทรัพย์ น้ำท่วม ความเสียหายที่เป็นอันตราย – หมายเลขอ้างอิงจากตำรวจหรือหลักฐานการยื่นคำร้องต่อบริษัทประกันภัยบ้านของคุณ

·       ไฟไหม้ – บันทึกรายงานจากหน่วยดับเพลิงและ/หรือตำรวจ

การเรียกเข้าประจำการกองกำลังและหน่วยงานบริการฉุกเฉิน

หมายความว่าคุณในฐานะสมาชิกของกองกำลังติดอาวุธ กองกำลังกองหนุน หรือหน่วยให้บริการฉุกเฉิน ได้ถูกเรียกกลับให้ประจำการในต่างประเทศในวันที่ได้ทำการจองไว้และไม่สามารถเข้าใช้บริการที่จองไว้ได้

·       ก่อนที่จะทำการจองคุณทราบถึงหรือได้มีกำหนดการให้ทำงานในวันที่ได้จอง

·       คุณได้ยื่นคำร้องขอลาพักประจำปีไม่สำเร็จสำหรับวันที่ได้จองไว้

·       จดหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการสายงานของคุณเพื่อยืนยันการถูกเรียกเข้าทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่และนี่ไม่ใช่กำหนดการเดิมของคุณ
สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

หมายถึงสภาพอากาศที่หน่วยงานของรัฐได้มีการออกคำเตือนเพื่อทำให้คุณไม่สามารถเดินทางเข้าใช้บริการที่ได้จองไว้

·       สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยอันไม่ได้มีคำเตือนไม่ให้เดินทางจากหน่วยงานรัฐ ·       สำเนาเอกสารคำเตือนการเดินทางจากหน่วยงานรัฐบาล

·       เอกสารยืนยันการปิดเส้นทางที่เกี่ยวข้อง

การย้ายที่ทำงาน

หมายถึงข้อกำหนดให้ย้ายที่อยู่ตามที่คุณถูกกำหนดโดยนายจ้างของคุณโดยที่คุณไม่ได้รู้ในวันที่ได้ทำการจองโดยการย้ายอาจเป็นการชั่วคราวหรือการถาวรก็ได้และต้องอยู่ห่างจากที่อยู่บ้านของคุณมากกว่า 100 ไมล์ ณ วันที่ทำการจอง

·       เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจและการเดินทางเพื่อทำธุรกิจ

·       การย้ายที่ทำงานชั่วคราวจะต้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

·       จดหมายจากนายจ้างปัจจุบันของคุณที่ยืนยันการย้ายที่อยู่
การถูกขโมยตั๋ว

หมายถึงตั๋วตัวจริงถูกขโมยก่อนหน้าเวลาที่จองไว้ 24 ชั่วโมงโดยไม่สามารถทำการจองใหม่มาทดแทนได้

·       หากสามารถทดแทนตั๋วได้ก่อนหรือในวันที่จอง ·       บันทึกรายงานตำรวจหรือหมายเลขคดีเพื่อเป็นการยืนยันการโจรกรรม

·       อีเมลจากตัวแทนการจองเพื่อแสดงการยืนยันว่าไม่สามารถเปลี่ยน / ออกตั๋วให้ใหม่ได้

การห้ามการเดินทางโดยรัฐบาล

หมายความว่า คุณ ไม่สามารถ เข้าใช้บริการตามที่ได้จองไว้ เนื่องจากได้มีคำสั่งห้ามไม่ให้เดินทางสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งออกโดยรัฐบาลของประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือกำลังเดินทางไปถึง; ภายใน 7 วันก่อนวันที่ได้จองไว้

·       เมื่อรัฐบาลกลางของคุณได้ออกคำแนะนำหรือคำเตือนเกี่ยวกับการเดินทาง แต่ไม่ได้ห้ามเข้าประเทศที่การจองนั้นตั้งอยู่

·       ในกรณีที่รัฐบาลของคุณได้ออกคำสั่งห้ามการเดินทางภายในประเทศหรือเป็นการล็อตดาวน์ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ เขตเมือง เมืองหรือรัฐในประเทศของคุณที่การจองของคุณตั้งอยู่

·       เมื่อคุณได้ทำการจองหลังจากที่ได้มีคำสั่งห้ามการเดินทางของรัฐบาลมีผลบังคับใช้แล้ว

·       ในกรณีที่หน่วยงานหรือหน่วยงานในประเทศหรือระหว่างประเทศได้ทำการกำหนดหรือออกคำสั่งห้ามเดินทาง คำแนะนำ คำเตือนหรือทำการ จำกัดการเคลื่อนย้ายประชาชนคนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่ทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้บริการของคุณที่จองไว้ได้

·       ในกรณีที่ไม่ได้รับวีซ่าของคุณหรือได้ถูกปฏิเสธ

·       หากการจองของคุณถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อนออกไปและคุณมีสิทธิ์ในการรับเงินคืน เครดิตหรือบัตรกำนัลจากผู้ชำระเงินรายอื่น

·       หากการจองของคุณถูกเลื่อนออกไปหรือมีการกำหนดเวลาใหม่ เว้นแต่คุณจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณมีเหตุผลในการไม่สามารถเข้าใช้บริการในวันที่ถูกกำหนดใหม่ซึ่งจะทำให้ขอเงินคืนเงินได้ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

·       หลักฐานจากเว็บไซต์รัฐบาลแห่งชาติของคุณที่ยืนยันการสั่งห้ามเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่การจองตั้งอยู่
การเปลี่ยนวันสอบ

หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดคิดในวันสอบสำหรับหลักสูตรที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ในวันที่ได้ทำการจองไว้

·       ในกรณีที่คุณไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนหน้านี้แล้วต้องสอบใหม่ ·       สำเนาหนังสือแจ้งจากหน่วยงานจัดการสอบของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่แสดงการยืนยันการเปลี่ยนแปลงวันที่สอบ
สถานการณ์ฉุกเฉิน

หมายถึงสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันที่นอกเหนือการควบคุมของคุณโดยสมบูรณ์และไม่ได้เป็นความผิดของคุณ การตัดสินใจให้เงินคืนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงานทำการคืนเงินของเรา เราจะทำการพิจารณาสถานการณ์เหล่านี้และไม่มีการผูกมัดที่จะต้องคืนเงิน

·       สิ่งใดก็ตามที่ทีมการคืนเงินของเราได้พิจารณาแล้วว่าไม่ได้ทำโดยเจตนาให้รวมอยู่ในรายการเหตุผลที่มีความเหมาะสมกับการได้รับการคืนเงิน ·       หลักฐานใดที่ถูกร้องขอโดยทีมงานทำการคืนเงินของเราเพื่อทำการตรวจสอบสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

รายการเหตุผลที่จะไม่มีการคืนเงินให้:

เราจะไม่คืนเงินสำหรับการไม่เข้าใช้บริการที่จองไว้อันมีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ:

 • โรคติดต่อที่นำไปสู่การกักกันหรือจำกัดการเคลื่อนย้ายประชาชน, รวมถึง COVID-19
 • เหตุการณ์อันเกิดขึ้นจริงหรืออันเป็นที่รับรู้: สงคราม การสู้รบ ความวุ่นวายโดยประชาชน ฯลฯ; การจำคุก การส่งตัวกลับประเทศ การเนรเทศ ฯลฯ; วัสดุชีวภาพ วัสดุที่เป็นพิษ มีกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ; การโจมตีทางไซเบอร์; การยึดทรัพย์สินโดยภาครัฐ ฯลฯ;
 • failing to comply with any law;
 • ทุกการจองใดที่ได้ทำจากจากหมู่เกาะคุก คิวบา ฉนวนกาซา อิหร่านเกาหลีเหนือ ไนจีเรียหรือซีเรีย;
 • ในกรณีที่มีการคว่ำบาตร ข้อห้ามหรือข้อจำกัดใดภายใต้มติของสหประชาชาติหรือการคว่ำบาตรทางการค้าหรือเศรษฐกิจ มีกฎหมายหรือข้อบังคับของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา;
 • ในกรณที่เป็นเวลาเกิน 18 เดือนนับจากวันที่ได้จองไว้จนถึงวันสิ้นสุดของเหตุการณ์ที่เกิด

 

คำนิยาม

ให้คำหรือวลีต่อไปนี้มีความหมายตรงตามที่แสดงไว้ด้านล่างตลอดทุกที่ที่ปรากฏเป็นตัวหนาในเอกสารฉบับนี้

เรา/พวกเรา/ของเรา – เราคือตัวแทนทำการจองที่คุณได้ทำการจอง
คุณ/ของคุณ/ตัวคุณ – ผู้ที่ทำการจองกับเราด้วยตนเองหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
กองทัพ – ทหารเรือ นาวิกโยธิน กองทัพบกหรือกองทัพอากาศ
เข้าใช้บริการ – เข้าร่วม มีส่วนร่วม ใช้บริการหรืออยู่ที่
การจอง – บริการที่ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าและถูกจองล่วงหน้า / กิจกรรม / เที่ยวบิน / ตั๋วที่ทำธุรกรรมกับเราโดยตัวคุณ
โรคติดต่อ – หมายถึงโรคใดก็ตามที่สามารถแพร่เชื้อจากผู้ติดเชื้อหรือสายพันธุ์ไปยังโฮสต์ที่อ่อนแอไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
แพทย์ – ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้ทำการลงทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานวิชาชีพอันทเป็นที่ยอมรับ โดยแพทย์ไม่สามารถเป็นตัวคุณเองหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ
การบริการฉุกเฉิน – ตำรวจ ดับเพลิงและกู้ภัยหรือการบริการฉุกเฉินอื่น ๆ
สมาชิกครอบครัว – สามี ภรรยา คู่ค้า พาร์ทเนอร์ในครัวเรือน พ่อ แม่ ลูก พี่น้องชาย พี่น้องสาว ย่า ยาย ตาหรือปู่ของคุณ
ผู้ชำระเงิน – ทุกองค์กรหรือหน่วยงานใดที่มีความรับผิดตามกฎหมายในการจ่ายค่าชดเชยสำหรับความล้มเหลวในการบริการซึ่งคุณมีสิทธิ์ในการได้รับคืนเงิน
ทีมงานคืนเงิน – ทีมงานผู้ดูแลระบบของเราซึ่งทำหน้าที่ให้เราในฐานะผู้ดูแลแอปพลิเคชันการคืนเงินทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขการคืนเงินของเรา

 

หมายเหตุสำคัญ การแปลเอกสารฉบับนี้จากภาษาอังกฤษมีไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่มีการขอให้คืนเงินเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเอกสารจะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการทำข้อตกลง

ให้ทุกแง่มุมของเอกสารนี้ถูกควบคุมภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษและเขตอำนาจศาลของศาลประเทศอังกฤษ

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัย การจองแบบขอคืนเงินได้เป็นส่วนเสริมทางเลือกสำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายและการค้ามาตรฐานของเราและให้สิทธิ์ในการทำการคืนเงินในสถานการณ์บางประการที่ถูกกำหนดและระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

v3.7.4 standard